Złota Rączka dla Seniora – edycja 2023

Celem zadania jest zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów 65 + w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych, ograniczających wystąpienie zagrożeń dla zdrowia z powodu niesprawności instalacji, sprzętów i urządzeń domowych.

Zadanie adresowane jest do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących w Poznaniu i będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób zamieszkujących samotnie, dysponującymi niskimi dochodami, niepełnosprawnych i/lub długotrwale chorych.
Seniorowi przysługuje w 2023 r. max. 2 zgłoszenia na 4 usługi łącznie. Usługi realizowane będą zgodnie z Regulaminem opisanym w punkcie poniżej – „sposób rozwiązywania
problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej”.

Zakres konsultacji technicznych i drobnych napraw może obejmować w szczególności:
wymianę baterii, naprawę klamek, zamków, regulację drzwi i okien, przymocowanie luster,
obrazów, karniszy, półek i inne.

Drobne naprawy, o których mowa to usługi nie wymagające:

  • specjalistycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień,
  • dokonania kolejnych napraw ze względu na bardzo zły stan techniczny innych sprzętów;
  • dużych nakładów finansowych;
  • natychmiastowej interwencji.

Stowarzyszenie ma prawo odmówić następnych konsultacji i naprawy w sytuacji nieobecności seniora/seniorki w mieszkaniu/domu.
Zadanie nie obejmuje napraw, które powinny być wykonane na rzecz mieszkańca na podstawie innych umów z wspólnotą mieszkaniową lub administracją. Udział seniorów w projekcie jest bezpłatny.

Finansowanie:

Projekt finansowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania