Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2023”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

955 485,00 zł

Całkowity koszt realizacji programu:

955 485,00 zł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. 

Główne cele programu to wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w okresie realizacji zadania tj. w 2023 r. objętych miało zostać maksymalnie 40 osób (mieszkańcy Inowrocławia) w tym: maksymalnie 25 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia  (w tym 15 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 10 osób z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją), maks. 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 7 dzieci do 16r.ż.

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na wsparcie asystenckie osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia (osób z osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i osób z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją) i długą listą osób oczekujących, wychodząc na przeciw potrzebom osób potrzebujących pomocy asystenta, SWP „Flandria” uzyskało zgodę na zmiany (w ramach dostępnego budżetu) i docelowo wsparciem zostanie objętych 45 os. niepełnosprawnych (mieszkańców Miasta Inowrocławia): w tym 39 osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia (w tym 24 osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 15 osób z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją), 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 1 dziecko do 16 r. ż.

Założone cele będą realizowane poprzez usługi asystentów obejmujące w szczególności pomoc asystentów w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej,

W tym celu zatrudnieni zostaną asystenci osobiści osoby niepełnosprawnej (AOON) posiadający następujące kwalifikacje:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy,  pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) wynosi nie więcej niż 840 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie i znacznym stopniu niepełnosprawności) wynosi nie więcej niż 720 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) wynosi nie więcej niż 360 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności) wynosi nie więcej niż 360 godzin rocznie.

Rzeczywista liczba godzin przypadająca na jednego uczestnika programu będzie się mieściła ww. limitach, jednak będzie zależna od ilości miesięcy wsparcia asystenckiego (zgodnie z zasadą proporcjonalności).

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane

jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Szacowana liczba AOON – 30 osób.

Projekt wpisuje się w Plan Strategiczny SWP „Flandria” na lata 2021- 2023, gdzie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i/ lub niesamodzielnych są jednym z priorytetów. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: poprawy jakości życia oraz wsparcia społecznego osób niepełnoprawnych (co stanowi jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego).

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” było realizatorem programu; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2021, ponadto od 2015 roku realizuje szereg projektów,  których odbiorcami są osoby z  niepełnosprawnością (w tym Zintegrowane Centra Opieki i Teleopieki czy Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową).

Działania te są komplementarne z  programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: poprawy jakości życia oraz wsparcia społecznego osób niepełnoprawnych (co stanowi jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego).

W celu zgłoszenia chęci udziału w programie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu. Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane przez Koordynatora projektu.

KONTAKT

AGNIESZKA BASIŃSKA

Główny koordynator projektu

tel. 664 999 882

AGNIESZKA SMOLIŃSKA

Koordynator projektu

tel. 664 999 885