Specjalista w każdym calu Twojego domu

     W ramach autorskiego projektu „Specjalista w każdym calu Twojego domu” – testowanego w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – realizowanego od lipca do grudnia 2018 przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, opracowany został innowacyjny model zintegrowanych, kompleksowych, wielowymiarowych i różnorodnych usług domowych, świadczonych na rzecz osób zależnych przez zaktywizowane w ramach projektu osoby bezrobotne bądź zatrudnione nie w wyuczonym zawodzie, przy zaangażowaniu lokalnych liderów, a tym samym – i dzięki temu – budowanie lokalnej sieci wsparcia społecznego.
     Naszym celem było zestawienia na jednej płaszczyźnie wielowymiarowych i różnorodnych usług domowych w formie dotychczas nietestowanej, mającej poprawić jakość życia i zdrowia – tak fizycznego, jak i psychicznego. Założyliśmy zatem zaproponowanie wizyt m.in. fizjoterapeutycznych, opieki psychologicznej czy terapeutycznej, ale także pomocy prawnej, technicznej (złota rączka), usług fryzjerskich, kosmetycznych. Z naszych doświadczeń – jako stowarzyszenia, którego przesłaniem jest tak zwiększenie samoświadomości zdrowotnej, jak i dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, profesjonalnej pomocy wolontaryjnej oraz wspieranie możliwości samorealizacji poprzez udział w szerokiej ofercie działań społecznych i zdrowotnych – wynika, że w/w usługi są najbardziej preferowanymi przez naszych podopiecznych.
     Odbiorcami bezpośrednimi naszego projektu były osoby zależne i pozbawione stałej, kompleksowej opieki, mało mobilne – niejako „uwięzione” w domu, niewychodzące z domów albo rzadko go opuszczające z powodu chorób (także pozostające w remisji np. chorób nowotworowych), wieku, niepełnosprawności czy blokady psychologicznej (będącej konsekwencją przebytej choroby wpływającej na wygląd, samopoczucie itp.), zamieszkałe w gminie Obrowo.
Wśród problemów odbiorców bezpośrednich pojawiały się m.in.:
  • Niemobilność.
  • Odizolowanie i wykluczenie społeczne.
  • Brak stałej opieki (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi).
  • Niewystarczająca oferta usług specjalistycznych.
  • Niewystarczająca oferta usług opiekuńczych.
  • Brak pewności siebie (np. kobiety w remisji choroby nowotworowej).
Jednym z produktów projektu jest manual – zbiór procedur, opis modelu oraz zestawienie przydatnych narzędzi wypracowanych w innowacji „Specjalista w każdym calu Twojego domu” testowanej w ramach projektu grantowego, „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020