Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

1 721 352 zł

Całkowity koszt realizacji programu:

1 721 352 zł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. 

Główne cele programu to wsparcie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.

Projekt jest adresowany do osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Przewiduje się, że usługami asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością (AOOzN) w okresie realizacji zadania tj. w 2024 r. objęte zostaną maksymalnie 42 osoby (mieszkańcy Inowrocławia) w tym:

 • maksymalnie 38 osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia  (w tym 29 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi),
 • maksymalnie 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • maksymalnie 2 dzieci do 16r.ż.

Założone cele będą realizowane poprzez usługi asystentów obejmujące w szczególności pomoc asystentów w:

a) w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

b) w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) w załatwianiu spraw urzędowych;

d) w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

e) w zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W tym celu zatrudnieni zostaną asystenci osobiści osoby z niepełnosprawnością (AOOzN) posiadający następujące kwalifikacje:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby z niepełnosprawnością, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy,  pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) wynosi nie więcej niż 840 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie i znacznym stopniu niepełnosprawności) wynosi nie więcej niż 720 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną) wynosi nie więcej niż 480 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) wynosi nie więcej niż 360 godzin rocznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności) wynosi nie więcej niż 360 godzin rocznie.

Szacowana liczba AOOzN – 32 osoby.

Projekt wpisuje się w Plan Strategiczny SWP „Flandria”, gdzie działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i/ lub niesamodzielnych są jednym z priorytetów. 

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: poprawy jakości życia oraz wsparcia społecznego osób z niepełnoprawnością (co stanowi jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego).

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” było realizatorem programu; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w roku 2021 oraz 2023, ponadto od 2015 roku realizuje szereg projektów,  których odbiorcami są osoby z  niepełnosprawnością (w tym Zintegrowane Centra Opieki i Teleopieki czy Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową).

Działania te są komplementarne z  programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

 W celu zgłoszenia chęci udziału w programie prosimy o wypełnienie:

 • Karty zgłoszenia do Programu. Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024
 • Klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.
 • Dostarczenie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Osoby składające dokumenty w imieniu Uczestnika Programu winny posiadać upoważnienie do złożenia dokumentów, potwierdzone osobistym podpisem.

Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane przez Koordynatora projektu.

UWAGA!!!

 Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i realizacji Programu przed złożeniem dokumentów.

 

KONTAKT

AGNIESZKA SMOLIŃSKA

Koordynator projektu

tel. 664 999 885

DOKUMENTY DO POBRANIA