Social economy for care

Projekt współfinansowany przez European Social Fund and the Flemish Community
Partnerzy:
  • Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM), Belgia
  • IN-Z, Belgia
  • CM Midden-Vlaanderen, Belgia
  • CM Limburg, Belgia
  • Asociacion Bienestar y Dessarollo (ABD), Hisszpania
  • Societa’ Cooperativa Sociale “Insieme Si Puó” (Together we can), Włochy
  • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria”, Polska
 
Czas trwania projektu:
1/12/2017 – 31/11/2019
 
Założenia projektu:
 
Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na rozwój usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością, sektor opieki wykazuje rosnące obawy dotyczące znalezienia wystarczającej liczby nowych kandydatów na pracowników. Sam system edukacyjny nie zapewni wystarczającej ilości potencjalnych pracowników. Ponadto pracodawcy w sektorze opieki będą musieli bardziej niż kiedykolwiek wychodzić naprzeciw programom szkolenia zawodowego dla dorosłych, ale także przewidzieć innowacyjne rozwiązania w zakresie pracy, które mogą umożliwić im zatrudnianie osób dotychczas niezatrudnianych, w szczególności osób dotychczas bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach lub osób ze środowisk migracyjnych . Od tego zależy ciągłość usług opiekuńczych.
W projekcie przyjrzymy się bliżej sposobom współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami sektora prywatnego w obszarze usług społecznych i aktywizacji zawodowej, poszukując dobrych praktyk, diagnozując potencjalne wyzwania i sposoby odpowiadania na nie.
 
Sektor usług społecznych będzie analizowany w oparciu o model cyrkularny – uwzględniający różne poziomy opieki.
W projekcie koncentrujemy się na opiece nad osobami starszymi i opiece nad osobami z niepełnosprawnością (z uwzględnieniem różnych form opieki domowej, ambulatoryjnej i stacjonarnej).
Koncentrujemy  się zarówno na systemie dostosowanych do potrzeb miejsc pracy, systemie lokalnej gospodarki usługowej czy instytucjach oferujących wsparcie, coaching i wskazówki dla najbardziej wrażliwych grup docelowych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych, powyżej pięćdziesiątego roku życia czy mających zagraniczne pochodzenie.
 
Partnerzy:
 
LCM
 
Kasa chorych
Zgodnie z obowiązującym w Belgii prawem za zapewnienie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego odpowiadają kasy chorych. LCM jest największą kasą chorych w Belgii.
Zarządzanie ubezpieczeniem zdrowotnym
Ubezpieczenie zdrowotne jest podstawową sferą działalności LCM. Odpowiada za refundację kosztów leczenia oraz wypłatę zasiłków chorobowych i rentowych. Ponadto  negocjuje umowy z podmiotami świadczącymi opiekę w celu zapewnienia stabilnych opłat dla pacjentów, a także informuje o lukach i uchybieniach w ustawodawstwie za pośrednictwem organów doradczych Narodowego Instytutu ds. Ubezpieczeń Chorobowych i Rentowych (INAMI-RIZIV).
Ruch społeczny
LCM ma na celu budowanie kontaktów z członkami i reagowanie na ich potrzeby. Traktuje ich zarówno jako konsumentów opieki, uprawnionych do otrzymania wysokiej jakości usług, jak i zaangażowanych współtwórców własnego zdrowia.
LCM to system powiązanych usług i ruchów działających w dziedzinie pomocy społecznej, promocji zdrowia oraz edukacji dorosłych i młodzieży.
Więcej informacji : www.cm.be
 

 

 

IN-Z
 IN-Z to przedsiębiorstwo społeczne, które ma na celu stworzenie społecznego i zrównoważonego zatrudnienia w lokalnych usługach, które zaspokajają potrzeby społeczne. Jego forma prawna to stowarzyszenie non-profit. IN-Z liczy 1300 pracowników. Miejsca pracy tworzone są m.in. w takich obszarach jak: opieka, usługi domowe, turystyka socjalna.
Więcej informacji: https://www.in-z.be
 
BEWELL
BEWELL jest pozarządową organizacją parasolową dla zakładów pracy chronionej w belgijskiej prowincji Limburg. Organizacja zapewnia zatrudnienie osobom z dużym dystansem do rynku pracy. Bewell ma ponad 2000 pracowników i działa w wielu dziedzinach m.in. pielęgnacja zieleni, prace montażowe, pakowanie, obsługa kuchni, sprzątanie.
Więcej informacji: https://www.bewel.be/
 
 ABD
Stowarzyszenie Bienestar y Desarrollo (ABD w języku hiszpańskim) jest organizacją pozarządową, która broni praw ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wspiera ponad 90 000 osób każdego roku w wielu dziedzinach: przeciwdziałanie narkomanii, opieka nad osobami starszymi, opieka rodzinna, zdrowie, zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem, …
Misja organizacji: „Wierzymy w sprawiedliwe społeczeństwo, które eliminuje nierówności i wykluczenie społeczne. Społeczeństwo, gdzie każda rodzina i dzieci mają takie same możliwości, w których kobiety i mężczyźni mogą żyć w prawdziwej równości, a osoby starsze i zależne lub z niepełnosprawnością mogą mieć godne życie. Wierzymy w przyszłość, w której młodzi – i nie tak młodzi – zażywają narkotyki w sposób świadomy i krytyczny, gdzie nie ma eksmisji, a prawo do mieszkania ale także prawo do azylu są uznawane; chcemy wspierać migrantów i uchodźców, aby każdy z nas mógł żyć z równymi szansami, bez względu na nasze pochodzenie kulturowe.”
More information: https://abd.ong/home
 
INSIEME SI PUO
 
Insieme Si Può to Spółdzielnia Socjalna, założona w 1983 roku, będąca obecnie liderem w sektorze ekonomii społecznej w regionie Veneto.
Najważniejszym obszarem działań spółdzielni jest próba nakreślenia innowacyjnych rozwiązań w budowaniu relacji i współpracy między publicznymi, społecznymi i prywatnymi podmiotami w zakresie usług opiekuńczych. Insieme współpracuje z partnerami publicznymi (region Veneto, lokalne urzędy zdrowia i gminy), wspólnie z którymi zbudowało, w ciągu 30 lat pracy w regionie, współtworzone, współfinansowane i dostosowane do potrzeb usługi stanowiące odpowiedź na potrzeby obywateli w każdym wieku, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Dziś spółdzielnia ma 1,326 pracujących członków (głównie kobiety – 90% ogółu). Prowadzi (na obszarze około 750 000 mieszkańców) ponad 250 usług socjalnych, opieki zdrowotnej i usług społeczno-edukacyjnych oraz utrzymuje relacje z około 150 prywatnymi i publicznymi klientami.
Więcej informacji: www.insiemesipuo.eu