Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

PROJEKT ZAKOŃCZONY 31.12.2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 
Wartość dofinansowania programu:
520 506,00 zł
Całkowity koszt realizacji programu:
520 506,00 zł
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.  
 
Główne cele programu to wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu codziennym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
 
Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 
Przewiduje się, że usługami asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w okresie realizacji zadania tj. w 2021 r. objęte zostaną maksymalnie 54 osoby (mieszkańcy Inowrocławia) w tym: maksymalnie 42 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia  ( z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) i maks. 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 
Założone cele będą realizowane poprzez usługi asystentów obejmujące w szczególności pomoc asystentów w:
1) wyjściu, powrocie lub dojazdach wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe itp.);
2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
6) wykonywaniu czynności dnia codziennego.
 
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 
W tym celu zatrudnieni zostaną asystenci osobiści osoby niepełnosprawnej (AOON) posiadający następujące kwalifikacje:
  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu
lub
  1. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego
 
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie: poprawy jakości życia oraz wsparcia społecznego osób niepełnoprawnych (co stanowi jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego).
 
W celu zgłoszenia chęci udziału w programie prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu. Do Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.
 
Osoby zakwalifikowane do Programu zostaną poinformowane przez Koordynatora projektu.
Dokumenty do pobrania:
 
 
 

KONTAKT:

AGNIESZKA BASIŃSKA

Główny koordynator projektu

tel. 664 999 882

BOŻENA FIDLER

Koordynator projektu

tel. 664 999 881

w godzinach 7.00 – 8.00 w siedzibie firmy
ul. Andrzeja 15