Akademia zdrowia – 2019 (13000 zł) – 64 uczestników

Miejsce: Umultowo, Stare Wingorady Poznań

Zrealizowane działania:

Celem głównym projektu jest pobudzenie osób starszych do podejmowania aktywności służących poprawie zdrowia fizycznego i psychospołecznego; cel ten został zrealizowany
w wymiarze określonym poniżej (cele szczegółowe):

Podejmowanie aktywności fizycznej przez seniorów: gimnastyka w wodzie – 10 sp. x 18 osób, gimnastyka ogólnorozwojowa – 12 sp. x 15 osób, gimnastyka na zdrowy kręgosłup i poprawę ruchomości stawów – 10 sp. x 10 osób; wycieczki krajoznawcze – 2 dla łącznie 42 osób, wyjście na

Termy Maltańskie – 1 x 8 osób;

Podtrzymanie więzi społecznych między seniorami – wszystkie organizowane aktywności mają charakter grupowy; zajęcia odbywają się w społecznościach lokalnych, w dotychczas realizowanych działaniach kontakty podtrzymują 2 grupy seniorów – 30 os. na Osiedlu Stare Winogrady, 34 os. na Os. Umultowo oraz Naramowice.

Udział seniorów w życiu kulturalnym miasta Poznania – wyjście grupowe na spektakl teatralny „Mister

Barańczak” (Teatr Nowy) – 24 os.

Zwrócenie uwagi seniorów na aspekty zdrowia i kondycji fizycznej i psychicznej – udział
w wykładach o charakterze prozdrowotnym – 2 wykłady x 21 os., gimnastyka w wodzie – 10 sp. x 18 osób, gimnastyka ogólnorozwojowa – 12 sp. x 15 osób, gimnastyka na zdrowy kręgosłup
i poprawę ruchomości stawów – 10 sp. x 10 osób; wycieczki krajoznawcze – 2 dla łącznie 42 osób, wyjście na Termy Maltańskie – 1 x 8 osób;