Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki 2022

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.12.2022.
Realizator projektu:
  • Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Stowarzyszenie Medycyna Polska, Miasto Poznań
Cel projektu:  zapewnienie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 850 mieszkańców Poznania zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością). Projekt stanowi kontynuację usług świadczonych w ramach projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Oferentów w okresie 01.01.2020-31.03.2022.
O projekcie:
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci komplementarnymi usługami w swoim środowisku domowym:
– Bezpłatna usługa teleopieki, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w niedziele i święta; dla 850 uprawnionych osób – guzik alarmowy (czerwona linia), połączenia towarzyskie (zielona linia), połączenia kontrolne 1/tydz.
– Wsparcie opiekuna – • wizyty domowe u osób objętych teleopieką (spotkania wstępne, informacyjne/ profilaktyczne/monitorujące) • monitorowanie sytuacji osoby objętej teleopieką i kontrola funkcjonowania systemu teleopieki, • zakładanie indywidualnych kart informacyjnych i opracowywanie Indywidualnych Planów Opieki i Wsparcia (IPOiW) – w oparciu o wywiady/rozmowy z osobami objętymi teleopieką – oraz przesyłanie ich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych do bazy systemu informatycznego teleopieki, • udzielanie osobom objętym teleopieką informacji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do funkcjonujących form opieki domowej, medycznej itp., • koordynowanie współpracy z sąsiadami posiadającymi dostęp do mieszkań osób objętych teleopieką • współpraca z pracownikiem socjalnym MOPR,
– Usługi specjalistyczne w miejscu zamieszkania (pielęgniarka, psycholog, fizjoterapeuta) profilaktyka w warunkach domowych, • konsultacje specjalistyczne, • poradnictwo, • doradztwo w zakresie korzystania z innych usług medycznych, • rekomendacje do dalszego leczenia.
Finansowanie:
Projekt finansowany jest ze środków budżetowych miasta Poznania