Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki

  • Termin realizacji projektu: 01.01.2019 -31.12.2019.
Realizator projektu: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Stowarzyszenie Medycyna Polska,
Cel projektu: Zapewnienie dostępu do trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych – wsparcie asystentów (m.in. wizyty domowe: wstępne, informacyjne, profilaktyczne i monitorujące), wolontariat domowy i pomoc sąsiedzka dla min. 640 mieszkańców Poznania (osób niesamodzielnych i/ lub z niepełnosprawnością), w tym min. 40 osób objętych wolontariatem domowym i pomocą sąsiedzką, a także Zapewnienie dostępu do systemu teleopieki dla uczestników projektu.
Projekt objął 4 obszary:
Dofinansowanie ze środków budżetowych Miasta Poznania: 1 600 000,00 zł
Działania w ramach zad. były prowadzone przez konsorcjum 2-óch partnerów: Stowarzyszenie Medycyna Polska (SMP) i SWP „Flandria”.
Usługi asystenckie i wolontariackie to pakiet działań opiekuńczych uzupełniający system teleopieki, integrujący:
  • Wsparcie Asystenta – odbywającego wizyty domowe u benef. (spotkania wstępne, informacyjne, profilaktyczne i monitorujące). Częstotliwość i charakter wizyt były dostosowane do potrzeb uczestników projektu. W oparciu o wywiad Asystenci zakładali Indywidualne Karty Informacyjne i opracowywali Indywidualne Plany Opieki i Wsparcia (IPOiW) oraz przesyłali je z wykorzystaniem urządzeń mobilnych do bazy CRM. Asystent był odpowiedzialny m.in. za edukację i profilaktykę zdrowotną, wsparcie psychospołeczne, działania aktywizacyjne, pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z choroby lub niepełnosprawności. Ponadto udzielał informacji i wsparcia w uzyskaniu dostępu do funkcjonujących form opieki domowej, medycznej itp. , koordynował współpracę z sąsiadem posiadającym dostęp do mieszkania beneficjenta i/lub wolontariuszem domowym oraz współpracował z pracownikami socjalnymi z MOPR (w tym m.in. zgłaszał sytuacje mogące wymagać udzielenia świadczeń pomocy społecznej).
  • Wsparcie wolontariuszy domowych:
  • aktywizacja dostosowana do indywidualnych możliwości podopiecznego rekomendowana w Indywidualnym Planie Opieki i Wsparcia (m.in. treningi pamięci, czytanie książek, gry słowne, pomoc w wyjściu na zewnątrz, spacery, mobilizowanie do ćwiczeń rehabilitacyjnych),
  • przeciwdziałanie osamotnieniu (rozmowa, dotrzymanie towarzystwa, wsparcie psychiczne, zachęcanie do podtrzymywania kontaktów społecznych, udzielanie informacji o wydarzeniach społeczno-kulturalnych z miasta Poznania)
  • pomoc podopiecznemu w kontaktowaniu się z asystentem
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii (tablet, Internet) do aktywizowania podopiecznych (aplikacje do treningu pamięci, wyszukiwanie informacji itp.)
  • Pomoc sąsiedzka
Bardzo ważnym ogniwem projektu była pomoc sąsiedzka. Założeniem projektu było także stworzenie przyjaznego otoczenia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, mimo trudności ze zdrowiem lub niepełnosprawności. W miarę możliwości wskazany przez beneficjenta sąsiad będący w posiadaniu kluczy/dostępu do mieszkania beneficjenta w sytuacjach zagrożenia życia i lub zdrowia był informowany o sytuacji wymagającej interwencji innej niż medyczna.  W przypadku braku zaufanego sąsiada osobą posiadającą klucze mógł być członek rodziny i/lub inna bliska osoba.
W przypadku braku takiej osoby w sytuacji wezwania teleopiekuna z powodu zagrożenia życia lub zdrowia przez beneficjenta wezwano odpowiednie służby ratunkowe.
Stowarzyszenie Medycyna Polska było odpowiedzialne za infrastrukturę i obsługę systemu teleopieki.