Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Termin realizacji projektu: 01-04-2020 r. – 28-02-2023 r.
Realizator projektu:
• Beneficjent: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
• Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Medycyna Polska
CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Komorniki, Kleszczewo, Stęszew, Buk, Mosina):
– Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych (ON) w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleoopiekę
– Dziennego Domu Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych
oraz udzielenie wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym (OF).
CELE SZCZEGÓŁOWE:
– rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób niesamodzielnych/ osób z niepełnosprawnością w zakładach stacjonarnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych
– wypracowanie i wdrożenie niedrogich, trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych/ osób z niepełnosprawnością poprzez utworzenie DDOM
– wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
– wypracowanie i wdrożenie działań projakościowych, rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących teleopiekę,
– realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi/ osobami z niepełnosprawnością poprzez kształcenie i poradnictwo
OBSZARY WSPARCIA:
Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie, z wyjątkami dopuszczonymi w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.
Zintegrowane Centrum Opieki:
– Obszar 1 – Dzienny Dom Opieki Medycznej,
– Obszar 2 -Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych
– Obszar 3 – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
PLANOWANE EFEKTY:
Wskaźniki kluczowe:
– 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
– 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
– 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi
w programie
– 3 podmioty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)
Wskaźniki specyficzne:
– 400 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
– 400 osób objętych usługami opiekuńczymi w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
– 100 osób objętych wsparciem Zintegrowanego Centrum Opieki – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
Planowane rezultaty realizacji projektu:
– 36 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu
– 36 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu
– 25 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2020 r. – 28.02.2023 r.
WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 431 139,66 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 7 166 468,71 zł

JAK DZIAŁA ZINTEGROWANE CENTRUM OPIEKI I TELEOPIEKI W RAMACH PROJEKTU?

TELEOPIEKA
ZCOiT to kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w szczególności z powodu wieku oraz niepełnosprawności. Osoby korzystające z ZCOiT są objęte pomocą w ramach systemu Teleopieki. Uczestnik zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty głowy, upadek) beneficjent może skontaktować się z Teleasystentem, którego zadaniem jest weryfikacja sytuacji dzwoniącego (czy jest z nim kontakt, co się wydarzyło, jakie ma objawy) i podjęcie odpowiednich działań – np. wezwanie służb ratunkowych, powiadomienie sąsiada posiadającego klucze. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT w trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmowy Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji służbom medycznym (np. występowanie cukrzycy, przyjmowane leki, alergie lekowe) nawet w przypadku gdy podopieczny stracił przytomność. W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera im samotność lub potrzebują uzyskać dodatkowe informacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.
USŁUGI DOMOWE
Ważną część ZCOiT stanowi zespół specjalistów mających osobisty kontakt z uczestnikami projektu. Są to: OPIEKUNOWIE, którzy przed podłączeniem do systemu Teleopieki przeprowadzają wywiad środowiskowy dotyczący sytuacji społecznej i stanu zdrowia z każdym korzystającym. Dodatkowo tworzą Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia, w którym wskazują jakimi dodatkowymi działaniami (poza Teleopieką) należy objąć danego uczestnika. Do dyspozycji mają zespół specjalistów: FIZJOTERAPEUTĘ, PIELĘGNIARKĘ I PSYCHOLOGA. Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego.
Ponadto uruchomione zostało Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, czyli zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ – DDOM
W ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Dzienny Dom Opieki Medycznej to opieka stacjonarna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lokalizacja: gmina Dopiewo. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie oraz transport.
KTO KORZYSTA Z ZCOIT?
Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej z 8 gmin powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Komorniki, Kleszczewo, Stęszew, Buk, Mosina), która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM). Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-mcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego.
W praktyce z naszych działań korzystają w szczególności osoby w wieku starszym i podeszłym, dotknięte przypadłościami związanymi ze starością (problemy z poruszaniem się, niemożliwość opuszczenia mieszkania, częste upadki, liczne problemy ze zdrowiem fizycznym – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, zwyrodnienia kości i wiele innych), czyli takie, u których ryzyko zagrożenia życia jest znaczne, a możliwość wezwania pomocy ograniczona.
GDZIE NAS ZNAJDZIECIE?
(spotkanie w siedzibach projektu możliwe po wcześniejszym telefonicznym kontakcie)
BUK
ul. Mury 8
piętro I
64-320 Buk
DOPIEWO
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo
Siedziba OPS Dopiewo
KLESZCZEWO
ul. Poznańska 2
63-005 Kleszczewo
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
KOMORNIKI
ul. Młyńska 15
62-052 Komorniki
Siedziba OPS Komorniki
KÓRNIK
ul. Poznańska 34A
62-035 Kórnik
Siedziba OPS Kórnik
MOSINA
ul. Dworcowa 4
62-050 Mosina
Mosiński Ośrodek Kultury
STĘSZEW
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Siedziba Urzędu Miasta i Gminy
SUCHY LAS
ul. Poziomkowa 11
62-002 Suchy Las
W CELU ZGŁOSZENIA SIĘ DO PROJEKTU, BĄDŹ UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI, PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z:
BEATĄ GŁOŻYŃSKĄ – Specjalista ds. usług domowych – tel. 502-215-531
OLGĄ SZÓSTAK – Specjalista ds. opiekunów faktycznych – tel. 797-526-129