Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania


Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-12-2021 r.
Realizator projektu:
  • Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska
  • Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Cel projektu: ułatwienie w latach 2019-2021 dostępu minimum 1702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności (w tym 500 osobo do usług opiekuńczych, 92 os osobom do specjalistycznych usług opiekuńczych, 110 os do wypożyczalni, 850 osobom do teleopieki, 150 osobom do usług asystenckich (w tym 56 do mieszania wspomaganego), 8 osobom do mieszania  chronionego, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach dziennego domu opieki medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki.
Planowane efekty:
  • 850 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi specjalistyczne i usługa teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki)
  • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi opiekuńcze)
  • 314 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, w tym 150 osób objętych usługami asystenckimi, 100 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej (wkład własny) oraz 64 osoby objęte usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych
  • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi / usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (dzienny dom opieki medycznej)
  • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
Wartość projektu: 18 722 310,04 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł

JAK DZIAŁA ZINTEGROWANE CENTRUM OPIEKI I TELEOPIEKI W RAMACH PROJEKTU?

 
  • TELEOPIEKA
ZCOiT to kompleksowe wsparcie dla osób niesamodzielnych w szczególności z powodu wieku oraz niepełnosprawności. Osoby korzystające z ZCOiT są objęte pomocą w ramach systemu Teleopieki. Uczestnik zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty głowy, upadek) beneficjent może skontaktować się z Teleasystentem, którego zadaniem jest weryfikacja sytuacji dzwoniącego (czy jest z nim kontakt, co się wydarzyło, jakie ma objawy) i podjęcie odpowiednich działań – np. wezwanie służb ratunkowych, powiadomienie sąsiada posiadającego klucze. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT w trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmowy Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji służbom medycznym (np. występowanie cukrzycy, przyjmowane leki, alergie lekowe) nawet w przypadku gdy podopieczny stracił przytomność.  W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera im samotność lub potrzebują uzyskać dodatkowe informacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.
 
  • USŁUGI DOMOWE
Ważną część ZCOiT stanowi zespół specjalistów mających osobisty kontakt z uczestnikami projektu. Są to: OPIEKUNOWIE, którzy przed podłączeniem do systemu Teleopieki przeprowadzają wywiad środowiskowy dotyczący sytuacji społecznej i stanu zdrowia z każdym korzystającym. Dodatkowo tworzą Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia, w którym wskazują jakimi dodatkowymi działaniami (poza Teleopieką) należy objąć danego uczestnika.  Do dyspozycji mają zespół medyczny: LEKARZA GERIATRĘ, FIZJOTERAPEUTĘ, PIELĘGNIARKI I PSYCHOLOGA. W szczególnych sytuacjach mogą zaproponować pomoc PRAWNIKA, który udziela porad prawnych. Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego. Ważnym uzupełnieniem powyższych usług jest możliwość skorzystania ze wsparcia WOLONTARIUSZY, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób samotnych, niewychodzących z domu. Wolontariat odbywa się w trybie jeden na jeden – czyli dany uczestnik jest zawsze odwiedzany przez tego samego wolontariusza dzięki czemu mogą się lepiej poznać i nawiązać głębszą relację. Wolontariat towarzyszący polega na systematycznych odwiedzinach i wspólnym spędzaniu czasu – dokładny zakres działań będzie wynikiem indywidualnych potrzeb i możliwości korzystającego I wolontariusza. Wspólne spędzanie czasu polegać może na rozmowie, czytaniu książek i prasy, dotrzymaniu towarzystwa, zachęcaniu do podejmowania aktywności (wspólne wyjścia na spacer, korzystanie z kultury), a także pomocy w drobnych sprawach życia codziennego. Dodatkowo wolontariusze w czasie spotkań z uczestnikami projektu mogą korzystać z tabletów z Internetem np. do treningów pamięci, gier słownych i innych aplikacji mających na celu aktywizowanie seniora/osobę niepełnosprawną oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
KTO KORZYSTA Z ZCOIT?
  • Inicjatywa jest skierowana do mieszkańców Poznania, przede wszystkim tych którzy są w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej niesamodzielnością oraz samotnością (osoby mieszkające same lub przebywające systematycznie same przez znaczną część dnia).
W praktyce z naszych działań korzystają w szczególności osoby w wieku starszym i podeszłym, dotknięte przypadłościami związanymi ze starością (problemy z poruszaniem się, niemożliwość opuszczenia mieszkania, częste upadki, liczne problemy ze zdrowiem fizycznym – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, zwyrodnienia kości i wiele innych), czyli takie, u których ryzyko zagrożenia życia jest znaczne, a możliwość wezwania pomocy ograniczona.
Znaczna część naszych podopiecznych to osoby żyjące w ubóstwie z ograniczonym dostępem do informacji o możliwości skorzystania z pomocy systemowej lub ze względu na złą kondycję fizyczną mające trudność w egzekwowaniu tej pomocy.