Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy “Flandria” to powstała w 1996 roku organizacja pozarządowa, aktywna w dziedzinie opieki zdrowotnej i aktywizacji społecznej w trzech regionach Polski (woj. kujawsko-pomorskie, pomorskie i wielkopolskie).  Stowarzyszenie zostało utworzone dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu Rządu Flamandzkiego oraz LCM (Christelijke Mutualteit )- Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii, pełniących w tym kraju rolę oficjalnych kas chorych. Nazwa stowarzyszenia odwołuje się do północnej części Belgii –  regionu Flamandzkiego nazywanego Flandrią.

LCM (Christelijke Mutualteit) – Chrześcijańskie Stowarzyszenia Wzajemnościowe) jest  największą “kasą chorych” w Belgii, która od 1993 roku  wspiera projekty utworzenia stowarzyszeń wzajemnościowych w Europie Centralnej, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Obecny kształt i rola Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych (inaczej Chrześcijańskich Kas Chorych) w Belgii wynika z prawnego połączenia działań ruchów wzajemnościowych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Ich przesłaniem jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w duchu wzajemnej pomocy i solidarności.

Stowarzyszenie oferuje pomoc:

  • medyczną (m.in. poradnia leczenia bólu, pielegniarska opieka domowa dla pacjentów długoterminowo chorych, medyczne usługi domowe, współpraca z prywatnymi i publicznymi placówkami służby zdrowia w każdym z regionów, akcje profilaktyczne: diagnostyka, konsultacje indywidualne, warsztaty i wykłady o tematyce zdrowotnej),

  • społeczną (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pomoc wolontariacka, warsztaty aktywizacyjne dla różnych grup społecznych, kluby aktywności)

  • informacyjną (informacje na temat praw pacjenta, sposobów uzyskania dofinansowania i refundacji w procesie leczenia i rehabilitacji, przysługujących praw i ulg).

W ramach misji podejmujemy działania, takie jak:

  • wypełnianie luki pomiędzy publiczną a prywatną opieką zdrowotną poprzez oferowanie dobrej jakości usług medycznych – poprzez organizowanie opieki medycznej w warunkach domowych w ramach Zintegrowanych Centrów Opieki, badań profilaktycznych takich jak pomiar ciśnienia, cukru, kwasu moczowego i cholesterolu we krwi, pomiar tkanki tłuszczowej, badania podoskopowe, spirometrię i inne, a także świadczenie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej i poradni leczenia bólu,

  • integracja ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osamotnionych – poprzez aktywizację w postaci wolontariatu, uczestnictwa w klubach aktywności (m.in. klub integracji osób niepełnosprawnych „Koniczynka”, klub dla dzieci „Flandryjka”, klub „Aktywni 50 plus”) oraz w  ramach Akademii Zdrowia dla osób dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży

  • podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez działania informacyjne dotyczące dostępności usług zdrowotnych i możliwościach ich dofinansowania – organizowanie akcji profilaktycznych w formie wykładów czy warsztatów a także tworzenie Centrum Doradztwa Pacjentowi (bazy wiedzy o szpitalach, lekarzach, instytucjach działających w zakresie ochrony zdrowia, a także o  niezbędnych formalnościach)

  • wywierania wpływu na politykę zdrowotną i socjalną państwa i władz lokalnych

  • rozwój ruchu wolontariackiego stanowiącego ważny element realizacji idei wzajemnej pomocy poprzez tworzenie szkoleń dla wolontariuszy w ramach Akademii Wolontariatu, stwarzanie możliwości samorealizacji w ramach wolontariatu (specjlaistycznego, domowego, zadaniowego, akcyjnego)

  • budowanie świadomego i aktywnego członkostwa i włączanie członków w działania organizacji

Wszystkim przedsięwzięciom stowarzyszenia przyświeca idea solidarności międzyludzkiej, życzliwości i otwartości. Dlatego każdy może zostać członkiem SWP „Flandria” i współtworzyć warunki do poprawy zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego swojego i innych.

Dyrektor – Ineza Skrzypiec Sikorska

Z-ca Dyrektora: Janina Czerwińska

Z-ca Dyrektora : Agnieszka Basińska​

ZARZĄD

Prezes – Stanisław Grabski

Skarbnik – Zygmunt Górecki

Sekretarz – Wiesława Dudek

Członek zarządu – Bożena Losik

Członek zarządu – Jean-Pierre Descan