Program deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi w subregionie inowrocławskim (DOMED)

 projekt współfinansowany ze środków UE (RPKP Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020)
 
Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, RPKP.09.03.01 Rozwój usług zdrowotnych
Termin realizacji projektu: 01.05.2019 – 31.08.2021
 
Realizator projektu:  
  • Beneficjent: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  
  • Partnerzy: Centrum Medyczne Ikar-Borowicz s.j., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, „Epoka” Niepubliczny Zakład
   Opieki Zdrowotnej Piotr Chodkiewicz Sp. z o.o.
 
Cel projektu:
Wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych poprzez utworzenie 1 DDOM (15 miejsc opieki dziennej) oraz zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej dla 130 osób niesamodzielnych do 31.08.2021 r .
 
Planowane efekty:
  • 130 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie
  • 1 podmiot leczniczy, który został objęty narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi
Dofinansowanie projektu z UE: 2 472 654,67 PLN
 

Przedmiotem projektu są działania na rzecz wsparcia deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi na terenie subregionu INOWROCŁAWSKIEGO (powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński).
Obejmują one:
  1. wsparcie działalności i stworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych – utworzenie 1 Dziennego Domu Opieki Medycznej
  2. długoterminową medyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną, w tym pielęgniarską opiekę długoterminową,
  3. pomoc dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci wsparcia psychologicznego i szkoleń w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi,
  4. wdrożenie na poziomie lokalnym rozwiązań z zakresu koordynacji realizacji usług medycznych kierowanych do osób niesamodzielnych.
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” jest odpowiedzialne za pielęgniarską opiekę długoterminową domową dla 24 pacjentów.
 
Przewidywane Działania w Ramach Długoterminowej Medycznej Opieku Domowej Nad Osobą Niesamodzielną :
  • pielęgniarska opieka długoterminowa we współpracy z lekarzem POZ,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • usługi fizjoterapeutyczne,
  • pomoc dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi realizowane przez pielęgniarkę, psychologa i fizjoterapeutę,
  • poradnictwo prawne.
 
Dla Kogo ?
Pierwszą grupę docelową projektu stanowi 130 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami.
Drugą grupę docelową będą stanowili opiekunowie osób niesamodzielnych, korzystających ze wsparcia w warunkach domowych (w szczególności członkowie rodzin) – 80 osób.
Będą to osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się lub pracujące na obszarze subregionu inowrocławskiego – wyodrębnione na potrzeby projektu z województwa kujawsko-pomorskiego powiaty: inowrocławski, żniński, mogileński.
Preferowany jest udział dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wszystkie osoby objęte projektem będą niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Wymagać będą opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych). Za osobę niesamodzielną uznaje się również dzieci.